Veel gestelde vragen

Moet ik mijn kind aanmelden?

Ja, als je je kind wil inschrijven in het gewoon basisonderwijs van Brasschaat. Alle scholen van het gewoon basisonderwijs van Brasschaat maken namelijk voor hun inschrijvingen gebruik van een digitale aanmeldprocedure.

Je vindt het overzicht van alle scholen op deze website, onder het tabblad scholen.

Als je je kind niet aanmeldt, kan je pas vanaf 23 mei 2024 inschrijven voor het schooljaar 2024-2025. Op dat moment zullen in deze scholen waarschijnlijk geen vrije plaatsen meer zijn.

Kinderen die al naar school gaan in de school van jouw keuze, moeten niet opnieuw aangemeld worden.

 

Wat als ik geen computer of internet heb?

Neem dan contact op met de school van je eerste keuze. Zij zullen je zeker verder helpen

 

Kan ik mijn kind voor verschillende scholen aanmelden?

Jazeker, je kan voor alle scholen aanmelden. Je bent echter niet verplicht om voor meerdere scholen aan te melden.

 

Geef ik een rangorde aan de scholen die ik verkies?

Zet de scholen in volgorde van je voorkeur. Het systeem tracht je een plaats toe te kennen in de school met je grootste voorkeur. Wanneer je een plaats toegewezen krijgt, betekent dit dat je geen recht meer hebt op een plaats in een school die lager gerangschikt staat. Wanneer je een bericht van niet-gunstige rangschikking hebt ontvangen voor een hoger geplaatste school, blijft je kind op de wachtlijst staan. Als er in die school plaats vrij komt, dan kan het zijn dat je je kind toch nog in die school kan inschrijven. De school neemt daarvoor contact met je op.

 

Is het tijdstip waarop ik mijn kind aanmeld van belang?

Neen. Het tijdstip waarop je je kind aanmeldt, is niet van belang om de rangschikking te bepalen. Je kan dus zonder tijdsdruk de volledige aanmeldingsperiode benutten om je kind aan te melden.

 

Welke gegevens heb ik nodig om mijn kind aan te melden?

Je hebt het rijksregister van je kind nodig om het aan te melden. Het rijksregisternummer start met de geboortedatum van je kind en kan je terugvinden op een kids ID (achteraan), op een klevertje van de mutualiteit van je kind of in het boekje van kind en gezin. Je kan ook terecht op het gemeentehuis van je woonplaats voor een bewijs van gezinssamenstelling en vraag of men het rijksregisternummer van je kind erop kan vermelden. Indien je niet over een rijksregisternummer beschikt, neem dan contact op met de beheerder van het aanmeldingssysteem via aanmelden.basisonderwijs@brasschaat.be.

 

Kan mijn kind toegewezen worden aan een school die ik niet heb gekozen?

Neen, je kind kan enkel toegewezen worden aan één van de scholen waarvoor je hebt aangemeld.

 

Hoeveel vrije plaatsen zijn er?

Het aantal vrije plaatsen wordt bekendgemaakt op deze website in het onderdeel vrije plaatsen.

 

Hoe worden de vrije plaatsen verdeeld?

Broers en zussen van kinderen die schoollopen op de school van keuze en kinderen van personeelsleden hebben voorrang.

Een plaats wordt toegewezen als volgt:

 1. schoolkeuze
 2. wandelafstand van het adres waar het kind is ingeschreven in het rijksregister (domicilieadres) tot het officiële adres van de school
 3. lottrekking (bij gelijke afstand)

 

De software wijst plaatsen toe op basis van voorkeur en afstand domicilieadres van het kind tot de school. Hoe gaat dit precies in zijn werk?

 • Eerst worden de voorrangsgroepen (broers/zussen en kinderen van personeel ) toegewezen aan de verschillende scholen. Wanneer er onvoldoende plaatsen zijn om deze kinderen een plaats toe te wijzen in een bepaalde school, zal het afstandscriterium in rekening worden gebracht.

 • Vervolgens wordt per school een lijst opgesteld van alle kinderen die deze school als 1ste keuze opgaven. Deze lijsten worden gerangschikt op basis van afstand.

 • Als het systeem je kind een plaats kan toekennen in een bepaalde school, dan verwijdert het de naam van je kind uit alle lijsten van scholen met een lagere voorkeur. Voor de school waarvoor je een plaats kan worden toegewezen, ontvang je een ‘ticket voor inschrijving in de school”.

 • Het systeem bewaart de naam van je kind in de lijsten van scholen met een hogere voorkeur. Voor deze scholen zal je een bericht van niet gunstige rangschikking ontvangen, maar je blijft op de wachtlijst van deze school staan.

 

Hoe wordt de afstand berekend?

De afstand wordt berekend via Google Maps en bij ex-aequo verfijnd met behulp van GIS-coördinaten. We maken gebruik van de optie ‘wandelafstand’ binnen Google Maps om de afstand te bepalen tussen de coördinaten van het domicilie-adres van je kind en de coördinaten van het officiële adres van de vestigingsplaats van de school. De correcte inschatting van het adres (coördinaten) wordt door de beheerders gecontroleerd met behulp van het CRAB (Centraal Referentieadressenbestand). Bij betwisting oordeelt de disfunctiecommissie.

 

Welk adres geef ik op?

Het domicilie-adres van je kind.

Op het ogenblik van de aanmelding wordt een koppeling gemaakt tussen het rijksregisternummer van je kind en het opgegeven adres.
Je kind moet aangemeld worden op het adres waarop het gedomicilieerd is volgens het rijksregister. Hierop zal controle uitgevoerd worden.

Bij een verhuis naar de gemeente Brasschaat mag je het toekomstig domicilieadres opgeven tijdens het aanmelden.
Het is wel noodzakelijk om bij de effectieve inschrijving van je kind in de school, de aankoopakte, compromis of de huurovereenkomst van je nieuwe woonst voor te leggen als bewijs.

 

Hoe wijzig ik mijn gegevens in het aanmeldingssysteem?

Neem contact op met de beheerder van het aanmeldingssysteem vóór de afsluit van de aanmeldingsperiode via aanmelden.basisonderwijs@brasschaat.be.

 

Wat is een ticket voor inschrijving?

Op je “ticket voor inschrijving” staat vermeld in welke school je zal kunnen inschrijven tijdens de inschrijvingsperiode. Met het ticket ben je zeker van een plaats voor je kind in de betrokken school. Indien je je kind echter niet inschrijft tijdens de inschrijvingsperiode, vervalt je ticket of reservatie voor de school. Het is dus zeker aan te raden tijdig in te gaan op het verzoek van de school tot het maken van de afspraak voor de inschrijving.

 

Wat is een bericht van niet-gunstige rangschikking?

Dit betekent dat er voor je kind voor die school op dat ogenblik geen plaats is. Je staat wel op de wachtlijst van die school.

 

Wat als ik vind dat mijn weigering onterecht was?

Je kan terecht bij de beheerder van het systeem via aanmelden.basisonderwijs@brasschaat.be. De beheerder zal je klacht voorleggen aan de ombudsdienst inschrijvingen.

Indien je na de uitspraak van de ombudsdienst inschrijvingen nog steeds vindt dat je weigering onterecht was, dan kan je je wenden tot de Commissie Leerlingenrechten.
De nodige informatie over de Commissie Leerlingenrechten vind je op de website http://www.agodi.be/commissie-inzake-leerlingenrechten.

  

Hoe is de ombudsdienst inschrijvingen (ODI) samengesteld?

De ombudsdienst inschrijvingen wordt samengesteld uit:

 • De schepen van onderwijs of een ander lid van het college van burgemeester en schepenen van het lokaal bestuur Brasschaat.
 • 1 verantwoordelijke van ieder deelnemend schoolbestuur.
 • 1 vertegenwoordiger van een erkende oudervereniging.
 • Het afdelingshoofd onderwijs of een ander personeelslid van het lokaal bestuur Brasschaat. 

 

Wat zijn de taken van de ombudsdienst inschrijvingen?

 • De klachten of de vaststellingen over technische fouten of materiële vergissingen. Hieronder te verstaan: voor of na de definitieve toewijzing, een geval waarbij een technische fout of een zuiver materiële vergissing tijdens het verloop van de aanmeldingsprocedure, afbreuk doet aan de ordening of toewijzing van de leerling in kwestie. 
 • De vragen over de erkenning van een uitzonderlijke situatie van de in te schrijven leerling. Hieronder te verstaan: een geval waarbij de betrokkene voor een specifieke school die aanmeldt een uitzonderlijke situatie inroept die alleen van toepassing is op de leerling in kwestie in die school en waarbij die inschrijving de enige mogelijke is om toegang tot onderwijs te garanderen voor die leerling. 
 • De ombudsdienst staat tevens in voor de evaluatie van de behandelde klachten en vaststellingen met het oog op eventuele bijsturing van de aanmeldingsprocedure. 

 

Kleuters worden ingeschreven per geboortejaar (in tegenstelling tot het lager onderwijs: hier wordt ingeschreven per leerjaar). Wat moet ik doen in het geval mijn kleuter een jaar blijft zitten/een jaar overslaat?

Neem contact op met de beheerder via aanmelden.basisonderwijs@brasschaat.be.

 

Kan ik mijn kind geboren in 2018 aanmelden voor de 3de kleuterklas (herkleuteren)?

Kleuters geboren in 2018, die normaal naar het 1ste leerjaar gaan, die nog niet schoolrijp zijn en best een jaar herkleuteren, kunnen zich aanmelden voor het geboortejaar 2019 (3de kleuterklas).

Omwille van het pedagogische project en de aangeboden leerinhoud die leerlingen op Steinerschool De Wingerd krijgen, is het aangewezen dat er voor kleuters die in de zomer of het najaar 6 jaar worden, wordt nagegaan of ze voldoende schoolrijp zijn. Daarom wordt de mogelijkheid voorzien om deze kinderen aan te melden in zowel de 3de kleuterklas (geboortejaar 2019) als het eerste leerjaar. Om zo snel mogelijk duidelijkheid te krijgen en het aantal dubbele aanmeldingen binnen de school zo laag mogelijk te houden, is het belangrijk dat u zo spoedig mogelijk contact opneemt met de school via kennismaking@steinerschooldewingerd.be.

 

Hoe zit het met mijn privacy?

Bij vragen over privacy en het gebruik van je persoonlijke gegevens neem contact op via privacy@brasschaat.be